P osiadam kilkuletnie doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych w grupie spółek należących do branży Healthcare. Początkowo jako specjalista ds. zamówień publicznych, a następnie jako dyrektor działu prawnego i umów. Specjalizuję się przede wszystkim w obsłudze postępowań przetargowych na dostawy i świadczenie usług, w tym usług medycznych z zakresu serwisowania i naprawy oraz sprzedaży specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.

Praca w zamówieniach pozwoliła mi uzyskać szerokie spojrzenie na postępowania przetargowe głównie z perspektywy Wykonawców oraz świadomość licznych błędów proceduralnych i interpretacyjnych popełnianych przez Zamawiających a dotyczących stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obsługa prawna w tej dziedzinie obejmuje:

  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych
  • konsultacje i doradztwo na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • sporządzanie i weryfikację oferty dla Wykonawców, w tym analizę słuszności złożenia dokumentów wymaganych przez Zamawiających, ocenę oferty pod kątem zgodności z treścią SIWZ, dokumentacją przetargową
  • składanie wniosków o zmianę lub wyjaśnienie treści SIWZ w celu ograniczenia wymagań Zamawiających
  • doradztwo dla Zamawiających w zakresie badania i oceny złożonych ofert, w szczególności pod kątem spełnienie warunków udziału w postepowaniu i możliwości odwoławczych
  • przygotowanie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach zamówień publicznych

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatną i poufną wstępną wycenę sprawy