• § 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, a także wykorzystywania Plików cookies w ramach strony internetowej www.adwokat-augustyniak.pl
  2. Administratorem strony oraz Administratorem Danych Osobowych jest adwokat Joanna Augustyniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Joanna Augustyniak z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 118, NIP 6172200857, REGON 380646093.
  3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  4. Korzystając z serwisu opublikowanego pod adresem https://www.adwokat-augustyniak.pl/, akceptują Państwo niniejszą Politykę Prywatności.
 • § 2 Kategorie przetwarzanych danych

  1. Administrator w celu dostarczenia usługi darmowej wyceny sprawy lub konsultacji prawnej online przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, nazwę.
  2. Dane te są przekazywane poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub skierowanie zapytania drogą telefoniczną, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie.
 • § 3 Cel oraz okres przetwarzania danych osobowych

  1. Dane przetwarzane są:
   1. w celu udzielenia odpowiedzi zwrotnej na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Kancelarią (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Dane osobowe mogą być również przetwarzanie do realizacji celu zgodnego z prawem, tj. wystawianie dokumentów księgowych, cele statystyczne, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, archiwizacja korespondencji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Dane przetwarzane są nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi oraz przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących (przepisy podatkowe, prawo o adwokaturze) lub do czasu wycofania zgody; po tym czasie treść korespondencji może podlegać archiwizacji i dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • § 4 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

  1. Administrator stosuje właściwe i odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych, m. in. szyfrowanie transmisji oraz szyfrowanie danych.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię oraz firmy technologiczne, dostarczające usługi internetowe, z którymi zawarto stosowne umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  3. Odbiorcą danych osobowych mogą być także inne podmioty przetwarzające, tj. podmiot, który prowadzi sprawy rachunkowe i podatkowe Administratora i pełni względem niego rolę podmiotu przetwarzającego lub inne podmioty, gdy jest to konieczne dla wykonania świadczonej usługi (np. organy wymiaru sprawiedliwości, komornik itp.).
 • § 5 Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Administrator informuje, że dane przetwarzane są wyłącznie na obszarze UE/EOG.

 • § 6 Prawa związane z ochroną danych osobowych

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO Administrator danych osobowych informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   1. zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania;
   2. zgodnie z art. 16 RODO prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
   3. zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
   4. zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;
   5. zgodnie z art. 20 RODO prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył Administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
   6. zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   7. zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza RODO;
   8. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem.
  2. W sprawach wymienionych w niniejszym paragrafie należy kontaktować się w formie elektronicznej pod adresem [email protected] lub w formie pisemnej na adres Administratora, tj. ul. Polska 118, 60 – 401 Poznań.
 • § 7 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 • § 8 Przetwarzanie danych w celu innym niż cel, w którym dane zostały zebrane

  W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 RODO Administrator informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innymi niż cel, w którym dane te zostały zebrane.

 • § 9 Wymóg podania danych osobowych

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu lub skorzystania z usługi darmowej wyceny sprawy.
  2. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
 • § 10 Pliki cookies

  1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony serwisów internetowych do preferencji użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Serwis zapisuje informacje na urządzeniu, z którego użytkownik korzysta i na którym łączy się z Internetem (np. na komputerze, telefonie), a dokładniej w schowku przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na koncie użytkownika (komputera lub telefonu) tzw. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
  3. Korzystanie z serwisu opublikowanego pod adresem https://www.adwokat-augustyniak.pl/, przy niezmienionych ustawieniach cookies przeglądarki oznacza, że zostaną one zapisane na Państwa urządzeniu końcowym (np. na komputerze, telefonie). W każdym czasie mogą dokonać Państwo zmiany ustawień dotyczących przechowywania Plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak takiej zmiany oznacza, iż wyrażają Państwo zgodę na zamieszczenie Plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym.
  4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej).