Oferta Kancelarii obejmuje pomoc prawną dla cudzoziemców w sprawach:

  • wizy – uzyskanie lub przedłużenie
  • zezwolenie na pobyt czasowy lub stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • obywatelstwo polskie – procedura uznania i potwierdzenia posiadania
  • małżeństwo z obywatelem polskim
  • zatrudnienie cudzoziemców
  • odwołania do organów administracji, w tym do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
  • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatną i poufną wstępną wycenę sprawy