• § 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez adwokat Joannę Augustyniak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Joanna Augustyniak z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 118, NIP 6172200857, REGON 380646093, przynależącą do samorządu zawodowego adwokatury, wpisaną na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Poznaniu.
  2. Kancelaria świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej (dostępnej w domenie www.adwokat-augustyniak.pl).
  3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.adwokat-augustyniak.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 • § 2 Definicje

  Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu i Usług w nim udostępnionych;

  Kancelaria –Kancelaria Adwokacka Joanna Augustyniak z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 118, NIP 6172200857, REGON 380646093, e-mail: [email protected]

  Regulamin – niniejszy regulamin;

  Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych w domenie www.adwokat-augustyniak.pl służących Klientowi do korzystania z Usług;

  Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Kancelarię, polegająca na udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Klienta zapytanie prawne, w oparciu o przedstawiony przez Klienta stan faktyczny (konsultacja prawna on-line)

  Umowa – umowa o świadczenie Usług Prawnych, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie pomiędzy Klientem i Kancelarią;

  Dzień roboczy – oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 • § 3 Zasady ogólne

  1. Klient zobowiązany do zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymania darmowej wyceny sprawy.
  2. Usługa świadczona jest na rzecz osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za pośrednictwem serwisu. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania przez Klienta odpowiedniego wyposażenia technicznego umożliwiającego w szczególności dostęp do sieci Internet oraz poczty elektronicznej.
 • § 4 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Kancelaria świadczy Usługi odpłatnie.
  2. Usługa polega na sporządzeniu informacji prawnej na podstawie opisu sytuacji, w odpowiedzi na pytanie Klienta.
  3. Zainicjowanie wykonania Usługi następuje przez prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w serwisie. Dane podane w formularzu – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej powinny być prawdziwe i dotyczyć Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zupełność, prawdziwość i zgodność podanych danych ze stanem faktycznym. Klient zobowiązany jest do podania danych zawartych w formularzu dostępnym w serwisie.
  4. Opłata za wykonanie Usługi dla Klienta ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta po otrzymaniu przez Kancelarię zapytania złożonego za pomocą dostępnego w Serwisie formularza w ciągu 48 h. W przypadku konieczności zwrócenia się do Klienta o przesłanie dodatkowych wyjaśnień czy dokumentów termin 48 h na przesłanie wyceny Usługi biegnie od otrzymania od Klienta dodatkowych informacji, o które zwracała się Kancelaria w celu prawidłowego wykonania Usługi. Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Usługobiorcą w razie zaistnienia takiej potrzeby. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniem Usługobiorcy w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia usługi.
  5. Opłata, o której mowa powyżej uzależniona jest od rodzaju oraz stopnia skomplikowania sprawy oraz zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień dokonywania wyceny Usługi.
  6. Po otrzymaniu zapytania Kancelaria przesyła Klientowi na podany w formularzu adres e-mail wycenę Usługi wraz z podaniem terminu obowiązywania wyceny, terminu wykonania usługi, informacji o sposobie uiszczenia zapłaty oraz wskazaniem ewentualnie innych niezbędnych warunków.
  7. Po zaakceptowaniu przez Klienta wyceny oraz dokonaniu płatności za pomocą przelewu na wskazany przez Kancelarię rachunek bankowy, Klient otrzymuje w terminie uzgodnionym uprzednio z Kancelarią poradę prawną w formie pisemnej na wskazany adres e-mail lub w inny uzgodniony sposób (np. listownie, podczas rozmowy telefonicznej). Kancelaria, oprócz udzielenia porady, może za dodatkowym wynagrodzeniem zaproponować sporządzenie dla Klienta pisma, umowy, opinii lub reprezentację w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym.
  8. Zawarcie Umowy następuje z chwilą uiszczenia wynagrodzenia. Uiszczenie wynagrodzenia oznacza akceptację przez Klienta wykonania Usługi odpłatnej przez Kancelarię na warunkach mu podanych, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów. W razie braku zapłaty w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia przesłania Klientowi wyceny usługi uznawać się będzie, że przestanie ona wiązać Kancelarię.
  9. Kancelaria może odmówić przedstawienia wyceny sprawy jeśli udzielenie porady mogłoby naruszyć zasady etyki adwokackiej lub byłoby z innych względów niedopuszczalne. Kancelaria zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub pytania, których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, a także pytań, których treść może wskazywać na podjęcie przez Klienta działań zmierzających do popełnienia przestępstwa.
  10. Modyfikacja opisu stanu faktycznego sprawy lub dodatkowe pytania Klienta, skutkują koniecznością przedstawienia dodatkowej wyceny. Po jej zaakceptowaniu oraz dokonaniu płatności, Kancelaria udzieli dodatkowej porady prawnej, uzupełniającej uprzednią konsultację.
  11. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zlecenia jeśli wymaga tego stopień skomplikowania sprawy lub gdy zaistnieją inne ważne powody. Kancelaria powiadomi o zmianie terminu Klienta.
  12. Wszelkie dane przekazane przez Klienta są objęte tajemnicą adwokacką i nie podlegają ujawnieniu.
  13. Klient będący konsumentem może, składając Kancelarii oświadczenie mailem, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Nie dotyczy to przypadku rozpoczęcia i wykonania świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.
  14. Klient, wyraża zgodę na rozpoczęcie i wykonanie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu, licząc od dnia zawarcia Umowy, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta. Powyższa zgoda, oznacza, iż po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię Klient traci prawo do odstąpienia od umowy. Za chwilę spełnienia świadczenie uważa się wprowadzenie Usługi do poczty elektronicznej Klienta.
 • § 5 Płatność

  1. Usługa może zostać opłacona poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Kancelarii.
  2. Po uiszczeniu przez Klienta wynagrodzenia ustalonego z Kancelarią, Klient zainteresowany otrzymaniem faktury VAT jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy Kancelarii danych umożliwiających wystawienie faktury VAT.
  3. Faktura VAT wystawiana jest bez podpisu wystawcy. Klient zgadza się na wysłanie faktury bez podpisu w formacie PDF na wskazany adres mailowy.
 • § 6 Koszty świadczenia usług

  Świadczenie usług przez Kancelarię nie obejmuje kosztów dostępu przez Klienta do sieci internetowej.

 • § 7 Postępowanie reklamacyjne

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonanej usługi powinny być zgłaszane po uprzednim zapoznaniu się z procedurą reklamacji.
  2. Reklamacja powinna zawierać: dokładne oznaczenie reklamowanej usługi wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę jej wniesienia oraz adres e-mail, na który powinna zostać przesłana odpowiedź.
  3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych.
  4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w reklamacji.
 • § 8 Prawa autorskie

  1. Klient uprawniony jest do wykorzystania usługi i jej efektu tylko na użytek własny. Treść przekazanej odpowiedzi stanowi przedmiot praw autorskich przysługujących Kancelarii i podlega ochronie prawnej. Kancelaria nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez nią usług oraz ich efektów, w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem oraz przepisami prawa.
  2. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie należą do Kancelarii. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Zabrania się powielania i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie materiałów dostępnych w Serwisie oraz w świadczonej Usłudze.
  4. Warunkiem wykorzystania materiałów znajdujących się w Serwisie jest uzyskanie pisemnej zgody Kancelarii.
 • § 9 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 marca 2019 roku.
  2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kancelarię podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Kancelarii, po wyczerpaniu trybu postepowania reklamacyjnego.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.